Liên hệ

Số điện thoại

Số điện thoại

+996700495212
9 a.m. - 9 p.m.(GMT +2)
(Thứ Hai - Thứ Sáu)

Địa chỉ

Registered address

Suite 305, Griffith Corporate Centre,
P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown,
St. Vincent and the Grenadines

Operational address

Office №311, third floor, 107 Kievskaia street, Bishkek, Kyrgyzstan.

Mạng xã hội